Søknad om dispensasjon

I byggesaker hvor tiltaket strider mot lover eller planer slik detaljregulering, reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygninsloven eller Veglova kan man velge å søke dispensasjon framfor å reprosjektere tiltaket. Retten til å søke dispensasjon følger av lovverket, og tilsvarende legger lovverket føringer for hvordan slike søknader skal behandles av kommunen. Det er derfor viktig at man i en søknad om dispensasjon følger "oppskriften" som loven legger opp til - dvs. identifiserng av hensyn bak bestemmelser, vurderer tilsidesetting og vekter fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon. Vi behandler flere hundre byggesaker hvert år og har mye erfaring med dispensasjonssøknader.

Det er også viktig å vurdere om man tror en dispensasjon vil føre fram. Søknader om dispensasjoner gjør at saksbehandlingen tar lenger tid i kommunen. Ofte får slike søknader politisk behandling i møter som holdes en gang per måned. Forholdet man søkes dispensajson for bør derfor være viktig.

Dersom du er i tvil om du trenger å sende søknad om dispensasjon eller ikke, ta kontakt med oss på 412 66 783 eller send inn skjemaet her.

Få gratis vurdering av din byggesak:

Send inn skjemaet her. Helt uforpliktende.
  • Send forespørsel
  • (?)

Du får vurdering fra en av våre rådgivere: