Beregning av utnyttelse - en enkel gjennomgang

Beregning av utnyttelse - en enkel gjennomgang

En viktig størrelse å ha kontroll over når man skal planlegge et tiltak er utnyttelsesgraden. I nyere planer brukes BYA, %-BYA, BRA og %-BRA - disse er ganske lett å beregne. I eldre planer er ofte beregningene mer kompliserte.

Hvor stor del av eiendommen er avsatt til bebyggelse?
Det er bare den delen av eiendommen som er vist med gul farge på plankartet som inngår når man skal beregne %-BYA eller %-BRA. I nyere planer vil det som regel være hele eiendommen, mens i eldre planer er ofte deler av eiendommen avsatt til veiformål også. Noen eiendommer inneholder arealer som er avsatt til LNF. Veiarealer og andre formål skal ikke inngå i beregningen av utnytttelse. Kommunene har kartløsninger hvor man kan vise kartlag og måle arealer.

BYA - Bebygd areal
BYA er fotavtrykket til bebyggelsen pluss nødvendig parkeringsareal. Fotavtrrykket er måles fra kledningen på bygningsmassen. Alminnelig takutstikk inngår ikke. Nødvednig parkeringsareal beregnes typisk som 2 x 18 m2. Hvis eiendommen har en dobbeltgarasje er dette det arealet som inngår i bergningen. Når det er BYA som er bergningsmetoden vil det kunne lønne seg å ha en integrert garasje i boligen, slik at arealene over garasjen kan bebos.eplehage

BYA kan oppgis som et konkret areal - f.eks. 150 m2 - eller som en prosent av et areal -f.eks 25 %-BYA .

Dette inngår i bergningen:
Arealer av terrasse som ligger mer enn 0,5 m over planert terreng.
Åpene overbygde arealer.
Ikke arealer under f.eks. balkong som ligger mer enn 5 meter over terrenget.

BRA - Bruksareal
Utganspunktet for beregning av BRA  er det arealet som ligger innenfor omsluttende vegger. Når man beregner BRA for en tomt tar man med BRA for:

- hvert plan i bygningene
- åpne overbygde areal
- arealer under takutstikk som er større enn 1 meter
- parkeringsareal (hvis ikke annet er bestemt i plan)

Hvis et takutstikk er understøttet med søyler, måles BRA fram til søylene. BRA beregnes også for tenkte plan hvis det er mer enn 3 meter mellom hvert plan. 

I en reguleringsplan kan tillat BRA oppgis som et tall - f.eks. 250 m2 - eller som en prosent av bebyggbar tomt, f.eks. 80%.