Klassifisering av tiltak

Klassifisering av tiltak

Hvert år leser man om bygg som kreves rivd fordi de er ulovlig oppført. Når man tenker på alle ressursene som går med til å bygge, så skjønner man at det er viktig å finne ut om det man ønsker å bygge er lovlig eller ikke. Mange har f.eks. fått med seg at det er lempet på reglerene for bygging av garasjer. Denne lempingen er likevel ikke et "fritt frem" på alle eindommer.

Plan og bygningsloven §20-1
Det er Plan- og bygningsloven (PBL) sammen saksforskriften (SAK 10), reguleringsplan og/eller kommuneplan som avgjør hva slags søknad som er påkrevd. Saksforsriften eksemplifiserer og tydliggjør hvordan loven skal forstås. Kommunene har i tillegg anledning til å lage ytterligere beskrankninger gjennom regulerings og kommuneplan. Eksempelvis tillater Plan- og bygningsloven gesims og mønehøyder på hhv. 8 og 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, mens reguleringsplanene oftest ikke tillater så høye bygg.

PBL §20-1 a) - m) definerer hvilke tilak som omfattes av loven. Listen inneholder vel alt man sånn sett kunne ønske å bygge eller gjøre med en eiendom - og det er vel også meningen. I veldig mange tilfeller er det krav til at det både søkes og gis tillatelse før man kan sette i gang. For en del tiltak er det i tillegg krav til ansvarlige søker, mens noen tiltak kan forestås av tiltakshaver selv.

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
PBL 20-5 og SAK10 §4-1 handler om tiltak som ikke krever søknad hvis tiltaket ellers er i tråd med plan.  SAK10 nevner f.eks. en ganske stor garasje på hele 50 m2. Før man går i gang med et slikt tiltak må man sjekke nøye reguleringsplankartet, reguleringsbestemmelsene og kommuneplan. Reguleringsplaner har bestemmelser om utnyttelse, så det er viktig å sjekke om det er plass til garasjen. Plankartet vil vise om det er en juridisk byggegrense mot veien. Selv om det ikke er krav til en ansvarlig søker velger noen å få hjelp til i det minste å få sikkerhet for at tiltaket er lovlig. Kommunen har også veiledningsplikt. Når et slikt bygg er ferdig skal det meldes inn til kommunen - da kan man bruke skjema 5188 fra DIBK. 

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
PBL §20-4 og SAK10 §3-1 omhandler tiltak hvor tiltakshaver kan stå for søknaden selv. Dette er tiltak som tilbygg (uten egen boenhet) hvor samlet BYA eller BRA ikke overstiger 50 m2, frittliggende bygg i én etasje på inntil 70 m2 BYA/BRA som ikke skal brukes til beboelse. Her er det viktig å huske at de tekniske kravene i TEK 17  gjelder fullt ut. Søknad om fradeling av tomt er i denne gruppen, men til denne typen søknader kan man med fordel få profesjonell hjelp. Grunnen er at det nesten er samme krav til tegningsdokumentasjon som ved søknad om bolig. Det samme gjelder for seksjoneringssaker. 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 
PBL § 20-3 sier at  for tiltakene som ikke omfattes av unntakene over skal "Søknad, prosjektering og utførelse" utføres av foretak med ansvarsrett. Dette er dermed tiltak som blant annet boliger og hytter. De foretakene som søker, planlegger, utfører og tar uavhengig kontroll signerer på at de tar ansvar i saken. Dermed ser man at alle litt større prosjekter involverer ansvarlige foretak.